پیام فرستادن
شرکت
محصولات
دستگاه تشکیل رول پانل سقفی
دستگاه تشکیل رول کاشی بام
دستگاه تشکیل دهنده رول طبقه
دستگاه تشکیل دهنده رول ایستاده
دستگاه ورق بام ورق
دستگاه تشکیل دهنده رول پورلین
دستگاه تشکیل دهنده رول قاب درب
دستگاه تشکیل دهنده رول Downpipe
دستگاه تشکیل دهنده رول به صورت ایستاده
دستگاه تشکیل دهنده رول ساندویچ پانل
دستگاه تشکیل دهنده رول فلزی بام فلزی
دستگاه شکل گیری گل میخ و پیست
دستگاه ترمز پرس هیدرولیک
تجهیزات کمکی